MGLC

Splošni pogoji uporabe in varstvo osebnih podatkov na spletni strani www.mglc.si

Datum prve uveljavitve: maj 2024
Datum obstoječe veljavne verzije: 27. 5. 2024

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.mglc.si.

Lastnik in upravljavec

S spletiščem MGLC (v nadaljevanju tudi mglc.si) upravlja javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5269903000, davčna številka: 39110079.

Splošni pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani mglc.si obiskovalec oz. uporabnik izkazuje in potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe spletne strani mglc.si in da se z njimi strinja. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalec oz. uporabnik sprejema tudi specifična pravila in navodila posameznih storitev, zapisana na podstraneh mglc.si.

MGLC pri objavi informacij skrbi za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost in pri tem deluje z največjo skrbnostjo. Njegova kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in MGLC ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh mglc.si.

Neprimerne vsebine za mladoletne osebe

Na mglc.si je predstavljenih veliko različnih umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali drugačno, za nekatere ljudi sporno vsebino. Starši oz. skrbniki mladoletnih oseb in otrok so samostojno odgovorni, do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletnem portalu mglc.si.

Uporaba piškotkov

Spletno mesto mglc.si uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google Analytics).

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

S politiko varstva osebnih podatkov v javnem zavodu Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju javni zavod), ki upravlja s spletno stranjo mglc.si, določamo našo zavezo spoštovanju vaše zasebnosti in odgovornega ravnanja z vašimi osebnimi podatki.

V javnem zavodu se zavedamo pomena varstva zasebnosti, zato so vsi zaposleni, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, seznanjeni z določbami Splošne uredbe Evropskega parlamenta in sveta 679/2016 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR), z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2), veljavnimi nacionalnimi predpisi in smernicami ter mnenji pristojnih nadzornih institucij za varstvo osebnih podatkov s področja našega dela.

I. Pomen splošnih izrazov

 1. "osebni podatki" pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;
 2. "posebni osebni podatki" pomeni podatek, ki razkriva rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelavo genetskih podatkov, biometričnih podatkov, podatek v zvezi z zdravjem, socialnim položajem in varstvo, posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo;
 3. "obdelava" pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;
 4. "omejitev obdelave" pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti;
 5. "zbirka" pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi;
 6. "upravljavec" je podjetje oziroma institucija - javni zavod, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Evropske Unije ali nacionalni predpisi, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Evropske Unije ali nacionalnimi predpisi;
 7. "obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;
 8. "uporabnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je to tretja oseba ali ne. Vendar pa se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posamezne poizvedbe v skladu s pravom Evropske Unije ali nacionalnimi predpisi, ne štejejo za uporabnike. Obdelava podatkov s strani javnih organov poteka v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave;
 9. "tretja oseba" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca;
 10. "privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki" pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 11. "kršitev varstva osebnih podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani;
 12. "nadzorni organ" pomeni neodvisen javni organ, v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP).

II. Načela, ki jih spoštujemo pri obdelavi osebnih podatkov

Načela, ki veljajo pri upoštevanju Uredbe GDPR in nacionalnih predpisov v javnem zavodu, so:

Načelo zakonitosti, pravičnosti in preglednosti pomeni, da so podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način in v zvezi s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Načelo omejitve namena pomeni, da so osebni podatki posameznika zbrani za določene, izrecne in zakonite namene in se nadalje ne obdelujejo z namenom, ki ni združljiv s tem namenom, razen kadar gre za namen arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno raziskovalne, zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene.

Načelo najmanjšega obsega podatkov pomeni, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na razlog, zaradi katerega se zbirajo, torej za namen, za katerega se obdelujejo.

Načelo točnosti pomeni, da so zbrani osebni podatki točni in po potrebi posodobljeni. Potrebno je zagotoviti ustrezne ukrepe, da se netočni osebni podatki kadarkoli izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, zaradi katerih se obdelujejo.

Načelo omejitve shranjevanja pomeni, da so osebni podatki shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, in sicer zgolj toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, zaradi katerih se ti podatki obdelujejo. Za daljše obdobje se lahko shranjujejo le osebni podatki posameznikov, kadar gre za arhiviranje v javnem interesu, za znanstveno raziskovalne, zgodovinsko raziskovalne ali statistične namene.

Načelo celovitosti in zaupnosti pomeni, da se osebni podatki obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključujoč zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi.

Načelo odgovornosti pomeni, da je upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo osebnih podatkov skladno z omenjenimi načeli ter je to zmožen vsak čas dokazati.

III. Upravljavec osebnih podatkov

V primeru, da sodelujete z našim javnim zavodom, je upravljavec vaših osebnih podatkov javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Pod turnom 3, 1000 Ljubljana.

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in imamo za varovanje osebnih podatkov vzpostavljene ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe.

IV. Obdelovalci osebnih podatkov

V določenih primerih lahko vaše podatke obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci. Obdelovalci podatke obdelujejo izključno po naših navodilih in v našem imenu. Gre za zaupanja vredne pravne osebe ali posameznike, ki jih ustrezno preverimo pred sklenitvijo pogodbe o pogodbeni obdelavi, s katero se obe pogodbeni strani zavežeta k skrbni in zakoniti obdelavi vseh osebnih podatkov, s katerimi prideta v stik.

V. Vrste osebnih podatkov in namen obdelave

Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi vaše predhodne privolitve in v skladu z namenom privolitve.

Zbiramo različne vrste osebnih podatkov, točno katere, pa je odvisno od vrste pogodbenega ali drugega sodelovanja z vami. Od vrste pogodbenega sodelovanja je odvisen tudi namen obdelave vaših osebnih podatkov.

VI. Posredovanje podatkov tretjim osebam

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v primeru:

 • da nam to nalagajo zakoniti predpisi ali
 • vašega soglasja.

VII. Hranjenje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le do izpolnitve namena, za katerega so bili dani, oziroma toliko časa, kot nam to nalagajo zakoniti predpisi.

VIII. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Za vse osebne podatke, ki nam jih zaupate, imate kadar koli pravico do:

a) dostopa do podatkov,

b) popravka podatkov,

c) izbrisa (»pravica do pozabe«),

d) omejitve obdelave,

e) prenosljivosti podatkov,

f) ugovora.

a) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca zahtevati, da mu da pojasnilo, ali se v zvezi z njim obdelujejo kakšni osebni podatki. Kadar se podatki tega posameznika obdelujejo, je upravljavec posamezniku dolžan omogočiti dostop do osebnih podatkov in posameznika obvestiti o namenu obdelave osebnih podatkov, o vrstah zadevnih podatkov, uporabnikih, ki so jim ali jim bodo podatki razkriti, predvideno obdobje hranjenja osebnih podatkov ali merila, na podlagi katerih se določa obdobje hrambe osebnih podatkov, o posameznikovi pravici, da zahteva popravek, izbris ali omejitev obdelave ali ugovora taki obdelavi. Prav tako mora sporočiti posamezniku, da ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu ter vse preostale razpoložljive informacije o viru zbiranja njegovih osebnih podatkov, kadar le-ti niso zbrani pri posamezniku.

b) Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico kadarkoli zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne podatke v zvezi z njim oziroma zahteva dopolnitev nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Kadar se izpolni eden od naslednjih pogojev:

 • osebni podatki posameznika niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče podano soglasje oziroma privolitev k zbiranju in obdelavi njegovih osebnih podatkov in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
 • posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe,

ima posameznik pravico, da upravljavec osebne podatke, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja izbriše.

Navedena pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se ne uporablja, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi zagotavljanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Evropske Unije ali nacionalnega prava ali za izvajanje javnih nalog v javnem interesu ali kadar gre za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu, iz razloga javnega interesa na področju javnega zdravja in zaradi namena arhiviranja v javnem interesu, znanstveno raziskovalnih, zgodovinsko raziskovalnih ali statističnih namenov oziroma kadar gre za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

d) Posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati, da obdelavo njegovih osebnih podatkov omeji. Omejitev obdelave se sme uporabljati, kadar:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 2. je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 3. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

e) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

f) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

IX. Obveznosti upravljavca

Javni zavod o vaši zahtevi odloči brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku enega meseca po prejemu zahteve. V kolikor gre za zahtevnejšo zadevo ali kadar gre za večje število zahtev, se sme navedeni rok podaljšati še največ za dva dodatna meseca, o čemer vas obvestimo najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo in pravnim poukom.

Javni zavod lahko o vaši vlogi odloči v obliki pisnega obvestila, ki mora vključevati obrazložitev razlogov za upravljavčevo odločitev in informacijo o pravici do pritožbe v skladu z nacionalnimi predpisi.

Javni zavod nosi breme dokazovanja točnosti in posodobljenosti osebnih podatkov in zakonitosti obdelave osebnih podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni izključno na podlagi navedb posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je vaša zahteva nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči. Javni zavod mora v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in navesti, da naj vlagatelj zahtevo dopolni v roku treh delovnih dni.

Če pomanjkljivosti odpravite v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena zahteva, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če v tem roku pomanjkljivosti ne odpravite, javni zavod s sklepom zavrže zahtevo. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.

Kadar vašo zahtevo zavrnemo, lahko pri Javnem zavodu vložite obrazloženo pritožbo v roku 15 dni od prejema obvestila ali odločbe javnega zavoda.

Javni zavod od prejema vaše zahteve do ugoditve ali v primeru zavrnitve vaše zahteve do pravnomočnega zaključka ne sme uničiti, spremeniti ali odsvojiti zahtevanih osebnih podatkov ne glede na potek predpisanih ali interno določenih rokov hrambe osebnih podatkov.

X. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Za kakršna koli vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali za uresničevanje vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki, se lahko obrnete na našo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, podjetje Omnimodo, d.o.o., telefon: 01 23 223 47, elektronski naslov: dpo@omnimodo.si.

Če menite, da so vam bile kakor koli kršene pravice do varstva osebnih podatkov, ali da o vaši zahtevi nismo odločili v določenem roku, se lahko pritožite na nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

XI. Spremembe politike

Politika varstva osebnih podatkov se lahko spremeni. Spremembe bodo objavljene na enak način, kot je objavljena ta politika.

Avtorske pravice

Vsebina spletišča mglc.si je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljalec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spadajo besedila, slike in podatki.

Uporabnikom oz. obiskovalcem je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljalec izrecno dovoli v pisni obliki.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Pogoji in informacije o nakupu

Certifikat avtentičnosti

Umetniška dela v prodaji so certificirana z avtorjevim podpisom. MGLC jamči za avtentičnost umetniškega dela in lahko na željo kupca izda certifikat.

Možnosti plačila

Naročilo je možno plačati s kreditnimi karticami Eurocard (Mastercard), Visa, Diners, American Express, Magna, Maestro in Activa.

Sprejem in potrditev naročila

Po oddaji naročila uporabnik (v nadaljevanju tudi kupec) po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

MGLC (v nadaljevanju tudi trgovec) po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila MGLC kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej Kupoprodajna pogodba).

Čas obdelave naročila

Čas, ki ga spletna trgovina MGLC potrebuje za pripravo naročila za pošiljanje, ni vedno enak. Pošiljke pošlje v roku 5 delovnih dni. V izjemnih primerih in v času letnih dopustov si MGLC pridržuje pravico, da so določena dela naprodaj le fizično v muzejski trgovini MGLC.

Prevzem kupljenega blaga in poštnina

Nakup je možno prevzeti osebno v prostorih MGLC (Pod turnom 3, 1000 Ljubljana) – pri tem stroški prevzema niso zaračunani, ali naročiti dostavo po pošti. Pošiljke pošiljamo v večino evropskih držav ter drugod po svetu. Čas dostave pošiljke zavisi od časa, ki ga potrebuje dostavna služba, ter lokacije in oddaljenosti naslova za pošiljanje.

Poštnina se obračuna kot enkraten znesek, ki vključuje DDV:

Grafike
Slovenija: 8,95 €
Tujina: 30 €

Publikacije in izdelki
Slovenija: 3,95 €
Tujina: 10,80 €

Zavarovanje paketa med transportom

Mednarodni poslovni paket je zavarovan za primer izgube, kraje, poškodbe ali izropanja. Uporabnik je upravičen do višine označene vrednosti, vendar največ do 4.200 EUR oziroma do višine dejanske škode, ki je nastala, če je ta manjša od označene vrednosti.

Reklamacije v primeru poškodbe med pošiljanjem

Naše blago skrbno zapakiramo ter pošiljke opremimo z znakom Ravnati previdno/Handle with care. Kljub temu se lahko zgodi, da se blago poškoduje. V tem primeru nas o nastali situaciji obvestite na elektronska naslova petra.klucar@mglc-lj.si in trgovina@mglc-lj.si.

Kupoprodajna pogodba

Spletna trgovina MGLC kupcu, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun. Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko spletna trgovina MGLC potrdi naročilo (glej Potrditev naročila). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za MGLC kot za kupca.

Vračilo blaga

Vračila sprejemamo v primeru:

 • da nas o blagu kontaktirate v roku 14 dni od dostave,
 • da blago pošljite nazaj v roku 21 dni od dostave,
 • da blago vrnete nepoškodovano,
 • da sprožite postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke, če je blago poškodovano in nastala škoda ni nastala po krivdi kupca,
 • da ob vračilu umetniškega dela vrnete tudi prejeti certifikat avtentičnosti.

Zaradi njihove narave ne moremo sprejeti vračil za digitalne prenose.

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov na elektronska naslova petra.klucar@mglc-lj.si in trgovina@mglc-lj.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenega blaga v spletno trgovino MGLC v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe prav tako šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov MGLC. Kupljeno blago je potrebno vrniti spletni trgovini MGLC najkasneje v roku 21 dni od dneva oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe.

Kupec blaga ne sme uporabljati v primeru odstopa od nakupa. Če se vrnjeno blago ne vrne v prvotnem stanju, je kupec odgovoren za morebitno izgubo vrednosti.

Kupljeno blago je potrebno vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so produkti uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če je poštni paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dobavitelju pošiljke (Pošta Slovenije) in o tem obvestiti spletno trgovino MGLC na naslova petra.klucar@mglc-lj.si in trgovina@mglc-lj.si.

Za vrnjene izdelke javni zavod MGLC kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se kupcu ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši javni zavod MGLC na osebni oz. transakcijski račun kupca. Koriščeni darilni bon se vrne v obliki dobropisa.

Če imate kakršnekoli težave z naročilom, nam to sporočite na elektronska naslova: petra.klucar@mglc-lj.si in trgovina@mglc-lj.si.

Reševanje sporov

Morebitne spore bosta upravljalec in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Spremembe splošnih pogojev in politike varstva osebnih podatkov

MGLC lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh.

Najnovejša različica pravilnika o zasebnosti bo vedno objavljena na spletnem mestu, z datumom “Datum uveljavitve”, objavljenem na vrhu besedila.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

MGLC