MGLC
Rok prijave:
10. 1. 2024
do 23.59

Datum objave razpisa

9. 11. 2023

Razpisna dokumentacija

  • JAVNI RAZPIS za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicariji v najem (2024-2026) (pdf)
  • Priloga: Prijavni obrazec (doc)
  • Priloga: MGLC Švicarija, tloris ateljeja M1.5 (pdf)
  • Priloga: Pogodba o oddaji v brezplačno uporabo prostorov, bivalna rezidenca za mlade (pdf) 
Prenesi
Bivalna rezidenca za mlade umetnike

Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicariji v najem (2024–2026)

Na podlagi smiselne uporabe 74. in 75. člena Zakona o izvajanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 in spremembe), 51. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS; 11/18 in 79/18) in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/02 in naslednji, v nadaljevanju Odlok) javni zavod Mednarodni grafični likovni center objavlja

JAVNI RAZPIS

za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicariji v najem (2024–2026)

UVODNE DOLOČBE

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju: MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana (v nadaljevanju MGLC Švicarija). V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo v brezplačni najem bivalna rezidenca za mlade z opisom pod točko »Predmet javnega razpisa«.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moške in ženske.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Rezidenca za mlade je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti. Starost prijavitelja na javni razpis se upošteva na dan roka za oddajo vloge na javni razpis. Namen javnega razpisa je mlademu ustvarjalcu oddati v najem bivalno rezidenco za mlade za obdobje dveh let in mu s tem omogočiti optimalne pogoje za ustvarjanje.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Rezidenca za mlade je namensko stanovanje (rezidenca M1.5), ki omogoča bivanje in ustvarjanje najemnika, torej združuje delovni in bivalni prostor z naslednjimi elementi: atelje s kuhinjo, spalni prostor in sanitarije v skupni izmeri 81,84 m2, s pripadajočim balkonom v skupni rabi.

(V prilogi javnega razpisa se nahaja tloris bivalne rezidence za mlade.)

Rezidenca za mlade je namenjena posamezniku oziroma paru. Najvišje število oseb, ki lahko začasno ali za celotno obdobje najema oz. biva v bivalni rezidenci za mlade, je dve.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence za mlade brez plačevanja najemnine, vendar z obveznostjo rednega plačevanja stroškov vzdrževanja in upravljanja ter drugih stroškov, ki bi nastali med trajanjem uporabe.

RAZPISNI POGOJI ZA ODDAJO BIVALNE REZIDENCE

Pogoji za dodelitev najema rezidence za mlade so:

1. visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju sodobnih vizualnih umetnosti v zadnjih treh letih (2021–2023), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

2. izviren, relevanten in izvedljiv program dela za čas dvoletnega bivanja v bivalni rezidenci za mlade, kar prijavitelj predstavi v prijavnem obrazcu;

3. stalno ali začasno prebivališče prijavitelja v Republiki Sloveniji (najmanj od 1. 1. 2021);

4. starost do 35 let;

5. prijavitelj ni najemnik stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastnik stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

1. Reference prijavitelja: a) samostojne razstave in celostni avtorski projekti; b) sodelovanje na skupinskih kuriranih razstavah in festivalih; c) izvedba predavanj, delavnic in drugo mentorsko delo v obdobju 2021–2023. Navajajte reference v priznanih slovenskih in mednarodnih kulturnih institucijah ali na festivalih, kar se dokazuje s seznamom referenc in največ petimi (5) priloženimi kopijami tiskovin samostojnih razstav in celostnih avtorskih projektov ter največ petimi (5) kopijami tiskovin skupinskih razstav in festivalov. [20 točk]

2. Reference prijavitelja: nagrade, priznanja, posebne omembe in odkupljena dela v javno dostopnih zbirkah s področja vizualnih umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru v obdobju 2021–2023. [5 točk]

3. Medijski in strokovni odzivi na prijaviteljevo dosedanje ustvarjalno delo, kar se dokazuje s seznamom medijskih objav (brez medijskih najav) in strokovnih odzivov iz slovenskega in mednarodnega prostora ter največ petimi (5) predloženimi kopijami. [5 točk]

4. Predstavitev prijaviteljevega programa dela za obdobje uporabe rezidence za mlade. [30 točk]

Uporaba kriterijev: Največje možno število točk je 60. Odločitev komisije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

POPOLNA VLOGA

Prijavitelj, ki želi kandidirati na javnem razpisu za dodelitev bivalne rezidence za mlade v najem, mora svoji prijavi priložiti naslednje dokumente:

Prijavni obrazec za bivalno rezidenco za mlade umetnike, ki obsega:

- osnovni podatki prijavitelja (ime in priimek, stalni naslov, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefon, elektronski naslov, status, umetniško področje ali poklic, spletna stran ali profil na družbenem omrežju);

- življenjepis in motivacijsko pismo z navedbo dveh (2) referenčnih kontaktov o dosedanjem delu prijavitelja (največ 60 vrstic besedila ali 5.500 znakov s presledki);

- reference prijavitelja: seznam razstav in avtorskih projektov ter drugih aktivnosti; seznam nagrad, odkupov v javno dostopne zbirke; seznam odzivov medijev in strokovne javnosti;

- predstavitev programa dela v bivalni rezidenci za mlade z obrazložitvijo, zakaj potrebuje bivalno rezidenco za mlade (največ 60 vrstic besedila ali 5.500 znakov s presledki).

 (V prilogi javnega razpisa se nahaja prijavni obrazec.)

 Obvezne priloge:

- največ pet (5) kopij tiskovin samostojnih razstav in celostnih avtorskih projektov;

- največ pet (5) kopij tiskovin skupinskih razstav in festivalov;

- največ pet (5) kopij odzivov medijev in strokovne javnosti;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu (od 3. do 5. točke razpisnih pogojev): fotokopija osebnega dokumenta; najemna ali podnajemna pogodba; dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti ali izjava staršev ali sorodnikov).

NAČIN IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo prijav je do vključno 10. januarja 2024 do 23:59 ure.

Do tega datuma in ure morajo popolne prijave priti na poštni naslov MGLC ali biti oddane preko spletne strani MGLC oz. poslane na elektronski naslov MGLC (submission@mglc-lj.si). Za pravočasno velja tudi prijava s potrdilom o poslani pošiljki do vključno 10. januarja 2024 do 23.59 ure.

Vlogo zainteresirani prijavitelji pošljejo:

- preko elektronske prijave na spletni strani MGLC ali  

– na elektronski naslov: submission@mglc-lj.si z zadevo »Rezidenca za mlade 2024« ali

– priporočeno na poštni naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Rezidenca za mlade 2024«.

V primeru elektronske prijave pošljite prijavni obrazec v Word in PDF formatu s prilogami; v primeru prijave po pošti vse dokumente natisnite in jih pošljite priporočeno.

MGLC prijavo in priloge zadrži ter jih po izteku razpisnega roka prijaviteljem ne vrača.

Vloge, ki bodo oddane prepozno, bodo nepopolne ali jih bodo vložili neupravičeni prijavitelji, bodo zavržene. Bivalna rezidenca bo predvidoma vseljiva 1. maja 2024 (za obdobje dveh let).

Prijavitelji bodo o odločitvi strokovne komisije obveščeni po elektronski pošti. Dobitnik bivalne rezidence za mlade umetnike bo objavljen tudi na spletni strani MGLC.

DODATNE INFORMACIJE

Obrazec za prijavo je dostopen na spletni strani MGLC ali pri spodaj navedeni kontaktni osebi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Dušan Dovč: dusan.dovc@mglc-lj.si, telefon: 051 361 681 (ponedeljek–petek, od 11.00 do 13. ure).

Datum: 9. 11. 2023

Številka: 060-97/2023

MGLC

Nevenka Šivavec, direktorica

MGLC